Jäsenenä pääset osallistumaan vireään toimintaamme

Jäsenetuna saat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Resiina-lehden, jota julkaisemme yhdessä Museorautatieyhdistys ry:n kanssa. Se toimii myös molempien seurojen jäsenlehtenä. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1969.

1-2 kertaa vuodessa jäsentiedotteessa kerrotaan tulevista tapahtumista, retkistä ja seuran kerhoilloista.

Jäsenmaksu on henkilöiltä30 € ja yhteisöiltä 50 €

Jäsenmaksu on kalenterivuosikohtainen. Vaikka liityt jäseneksi kesken vuotta, saat kuitenkin kaikki vuoden Resiina-lehdet.

SRHS:n jäsenenä voit lisätä normaalin 10 kuvan lisäksi ilmaiseksi 60 valokuvaa (yht. 70 kuvaa) Resiinan www-sivujen rautatieaiheisiin valokuviin keskittyvällä vaunut.org -sivustolla.

Kuvassa SRHS:n 50-v. juhlajulkaisu.


SRHS:n jäseneksi voit liittyä täyttämällä alla olevan jäsenlomakkeen


  Seuran sääntöjä

  Suomen Rautatiehistoriallisen Seuran säännöt

  Nimi: Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry
  Kotipaikka: Helsinki
  Osoite: PL 795, 00101 Helsinki
  Rekisterinumero: 118.349
  Merkitty rekisteriin: 21.02.1975
  Jäljennös annettu: 08.08.2012

  Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

  1 §
  Yhdistyksen nimi on Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi.
  Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsentensä harrastusta rautateihin ja niiden historiaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää retkiä, tutustumiskäyntejä ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.
  Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa jäsenilleen taloudellista hyötyä.

  Jäsenet

  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka haluaa edistää sen tarkoitusta.
  Yhdistykseen voivat liittyä yhteisöjäseninä sellaiset oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka toimivat näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuja tarkoitusperiä noudattaen. Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, jonka katsotaan erityisen ansiokkaasti toimineen yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Ennen näiden sääntöjen voimaan tuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksua kehotuksesta huolimatta 30 vuorokauden kuluessa eräpäivästä, voi hallitus katsoa eronneen yhdistyksestä. Hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä säädettyä luetteloa.
  Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja yhteisöjäsenet maksavat jäsenmaksua, jonka suuruus päätetään syyskokouksessa. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Toimintansa tueksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia sekä testamentteja.

  Yhdistyksen hallinto


  Yhdistystä edustaa ja sen hallintoa hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä (4) muuta kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistykselle sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallituksen toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä.
  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi määrätä sihteerin tai taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

  Tilit ja niiden tarkastus

  Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa yksi toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja tälle varamies. Hallituksen on jätettävä edellisen vuoden tilit ja toimintakertomus sekä muut tarpeelliset asiakirjat toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen kertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistys kokoontuu tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kerran syksyllä ja kerran keväällä. Syyskokous pidetään joulukuun 15. päivään ja kevätkokous toukokuun 31. päivään mennessä. Kutsu yhdistyksen kokouksiin lähetetään jäsenille jäsenkirjeessä postitse. Kutsu on postitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa vastaavassa ajassa sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat toimittaneet hallitukselle sähköpostiosoitteensa. Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla yhdistyksen jäsenellä. Kutakin yhteisöjäsentä saa valtakirjalla edustaa vain yksi henkilö. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi niissä tapauksissa, joissa määräenemmistö on näissä säännöissä tai laissa erikseen säädetty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

  10 §

  Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  – vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut sekä tulo- ja menoarvio
  – valitaan seuraavalle toimintavuodelle hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kaksi (2) jäsentä erovuoroisten tilalle
  – valitaan hallituksen varajäsen erovuoroisen tilalle
  – valitaan toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja tälle varamies
  – käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  – kertomus edelliseltä toimintavuodelta sekä toiminnantarkastaja tai tilintarkastajan kertomus
  – tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tili-ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
  – päätetään mahdollisen vuosiylijäämän käytöstä
  – käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Sääntöjen muuttaminen

  11 §
  Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, jos samansisältöistä muutosta on puoltanut kahdessa peräkkäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa erikseen mainittava.

  Yhdistyksen toiminnan lopettaminen

  12 §
  Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen omaisuus luovutetaan viimeisen kokouksen päätöksellä Rautatiemuseon Säätiölle. Yhdistys voidaan purkaa, jos päätöstä on puoltanut kahdessa peräkkäisessä, vähintään kolmen (3) kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä.

  13 §

  Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

  Suomen Rautatiehistoriallisen Seuran avustussääntö

  SRHS voi jakaa vuosittain yhdistyksen talousarvion puitteissa määrätyn summan rautatiehistoriallisen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen hallitus päättää avustuksista tämän säännön mukaan.

  Avustus voidaan jakaa yhtenä tai useampana summana hallituksen päätöksellä käytettäväksi yhden tai useamman vuoden aikana. Avustuksen saajat julkistetaan Suomen rautateiden kaupallisen liikenteen aloituksen vuosipäivänä 17.3. Saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti kirjallisesti ja myös seuraavassa ilmestyvässä Resiinassa.

  Avustuksen hakemisesta ilmoitetaan vuosittain vuoden viimeisessä Resiina-lehdessä ja seuran käyttämissä sähköisissä medioissa. Avustusta on haettava 28.2. mennessä SRHS:n hallitukselle osoitetulla kirjallisella vapaamuotoisella perustellulla hakemuksella.

  • Hakemuksesta tulee ilmetä sitoutuminen tämän avustussäännön noudattamiseen sekä hakijan tiedot ja osoite, avustuksen tarkka käyttötarkoitussuunnitelma, hankkeen kokonaisrahoitussuunnitelma, hankkeen aikataulu ja tiedot muilta samaan tarkoitukseen haettavista tai saaduista avustuksista.
  • Hakijan on määrättävä avustuksen käytölle vastuuhenkilö.
  • Saadun avustuksen käytöstä on annettava yksityiskohtainen selvitys avustuksen myöntämisvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä tai vuosittain, jos kyseessä on useampivuotinen avustus. Monivuotisessa hankkeessa hallitus voi arvioida jatkoavustuksen vuosittain.•
  • Hallitus voi vaatia tarkempia selvityksiä hakijalta ennen myöntämispäätöstä (esim. yhdistyksen taloudesta ja toiminnasta).
  • Avustus voidaan myöntää varmennettuja kuitteja vastaan.

  Avustusta voidaan myöntää

  • yhdistyksille ja yksityisille henkilöille, jotka toimivat rautatiehistorian parissa, ja vain rautatiehistoriallisiin hankkeisiin.

  Hallituksella on kuitenkin mahdollisuus myöntää avustusta erityisen painavista syistä myös jonkin muun rautatiehistoriallisen hankkeen tukemiseen. Hallitus voi myös olla jakamatta avustusta, jolloin varattu summa voidaan siirtää jaettavaksi seuraavalla kaudella.

  Avustuspäätös on yhdistyksen sisäinen asia eikä avustuspäätöksestä voi valittaa.

  Väärinkäytöstapauksissa avustussumma on palautettava välittömästi, ja siihen voidaan periä laillinen viivästyskorko.

  Sääntö on hyväksytty 13.4.2015

  Suomen Rautatiehistoriallisen Seuran avustussäännön PDF:N voit ladata tästä.

  Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry
  SAKARI K SALON RAHASTO

  Säännöt

  Säännöt on hyväksytty Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry:n hallituksen kokouksessa 7.12.2015.


  Sakari K Salon rahasto on Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry:n alainen määrätarkoituksiin sidottu omakatteinen rahasto.


  Varat käytetään rautatieharrastuksen hyväksi.


  Rahastoa voidaan kartuttaa mm. keräyksin tai lahjoituksin.


  Rahaston varat käytetään Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry:n hallituksen valitseman toimikunnan päätösten mukaisesti Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry:n henkilöjäsenien rautatieharrastukseen. Rahaston varoja ei julisteta haettavaksi.


  Toimikuntaan kuuluvat Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry:n puheenjohtaja, sihteeri sekä Sakari K Salo. Viimeksi mainitun ollessa estynyt on hänen sijallaan joku hallituksen jäsen tai varajäsen.


  Rahasto lakkaa olemasta varojen tultua käytetyksi.

  Sakari K Salon rahaston säännöt PDF:n voit ladata tästä.